O tvrtki

Vodoprivreda – Zagorje društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, Klanjec, Milčićeva 8, osnovano je 1952. godine na području Hrvatskog zagorja, kao Vodna zajednica Krapina, radi osiguranja od poplava i okrupnjavanja poljoprivrednih posjeda komasacijom. Vodoprivreda-Zagorje d.o.o. brine se o vodotocima i kanalima na području Krapinsko-Zagorske županije na ukupno 1444 km2.

 

Pretežni predmet poslovanja Vodoprivrede-Zagorje d.o.o. danas je:

 • preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području 12: područje malog sliva Krapina-Sutla i sjeverni dio područja malog sliva “Zagrebačko prisavlje” što uključuje: Grad Zaprešić i Općine Brdovec, Marija Gorica, Dubravica, Pušća, Luka, Jakovlje i Bistra
 • tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda
 • uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi)
 • upravljanje detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju
 • tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja
 • vađenje šljunka, pijeska i gline
 • projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
 • izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave

 

Tvrtka ima sjedište u Klanjcu te poslovne prostore u Kupljenovu.

Do 1996. godine postojalo je Javno vodoprivredno poduzeće “Zagorje”, Klanjec, p.o. Sva javna vodoprivredna poduzeća na slivnim područjima pa tako i Vodoprivreda-Zagorje, organizirana su od 1996. godine u društvu kapitala u vlasništvu županija odnosno Grada Zagreba. Pored osnovnih ciljeva privatizacije kao ukupno gospodarske i razvojne strategije, privatizacijom društvenog kapitala u vodnom gospodarstvu trebalo se poticati uspješnije upravljanje vodama.

Privatizacijom se obuhvatilo 65% ukupnog temeljnog kapitala Društva s time da se: 50% temeljnog kapitala prodalo svim zaposlenicima i ranije zaposlenim u vodnogospodarskoj djelatnosti s uključenim zakonskim popustima, 15 % temeljnog kapitala Društva prodajom bez popusta putem javne dražbe, 15% temeljnog kapitala se bez naknade prenijelo na Hrvatske vode, a 20% ostalo je u vlasništvu Krapinsko-Zagorske županije.

Postupak privatizacije Društva prema Odluci o privatizaciji i Programu privatizacije donesene po županijskoj Skupštini Krapinsko-Zagorske županije završen je 2002. godine.

Osnivačka skupština Vodoprivrede-Zagorje d.o.o. održana je 25. travnja 2002. godine. Na skupštini je prihvaćeno Izvješće o provedenom postupku privatizacije, Odluka povećanja temeljnog kapitala, kao i Odluka o dopuni djelatnosti. Također je donesen i Društveni ugovor Vodoprivreda-Zagorje d.o.o. Zbog isteka mandata opozvani su dotadašnji članovi Upravnog odbora, te izabrani i imenovani novi članovi Nadzornog odbora.

Društvo je upisano u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 09.07.2002. godine. Do 2012. godine Društvo i udjelničari otkupili su poslovne udjele od Hrvatskih voda i Krapinsko-Zagorske županije.

Tvrtka, s obzirom na protezanje sliva kroz županiju Krapinsko-Zagorsku, Zagrebačku županiju i Grad Zagreb, izvodi radove na tehničkom i gospodarskom održavanju vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina na vodama I. i II. reda s osnova Ugovora s Hrvatski vodama, Vodnogospodarskim odjelom za sliv Save, te Vodnogospodarskim odjelom sliva Grada Zagreba.

Istodobno se pojavljuje na natječaju za obavljanje poslova na izgradnji sustava za zaštitu voda od zagađivanja – kolektorskih i kanalizacijskih mreža, te za izgradnju sustava za korištenje voda – magistralnih i mjesnih vodovodnih mreža.

Godine 2007. uveden je sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2000, 14.07.2009. dobiven je certifikat ISO 9001:2000, a 14.10.2011. noveliran u certifikat ISO 9001:2008 za područje djelatnosti projektiranja, izgradnje i održavanja hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo.

23.02.2012. donešena je odluka o pokretanju uvođenja i prilagođavanja zahtjeva međunarodne norme ISO 14001:2004 u postojeći sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 te se ishođenje istog predviđa krajem 2012. godine.

2011. godine završeni su radovi na adaptaciji, rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji poslovnih prostora u Kupljenovu. Predmetnim zahvatom tvrtka je dobila izuzetne mogućnosti za kvalitetno obavljanje svoje, kako osnovne djelatnosti, tako i svih pratećih djelatnosti održavanja i servisiranja mehanizacije i opreme.

2022. godine u vlasničku strukturu ulazi tvrtka BMD STIL d.o.o. kao 100% vlasnik tvrtke Vodoprivreda – Zagorje d.o.o. te tvrtka ulazi u proces restrukturiranja.

Vizija, misija, strategija

Misija – kvalitetno obavljanje poslova u domeni svoje osnovne djelatnosti te maksimalno udovoljavanje kriterija za sklapanjem višegodišnjih ugovora na redovnom održavanju vodotoka i vodnih građevina, kao i za obavljanje poslova obrane od poplava, opskrbe vodom te odvodnje s pročišćavanjem otpadnih voda na branjenom području broj 12 – području malog sliva Krapina-Sutla i sjevernom dijelu područja malog sliva “Zagrebačko prisavlje”, vodeći pri tome brigu o sprječavanju onečišćenja i zagađenja okoliša i udovoljavanju svim ekološki prihvatljivim tehnologijama.

 

Vizija – biti među vodećim tvrtkama vodnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj, biti takva tvrtka koja će biti standard i mjerilo kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja; poslovnim partnerima biti pouzdan partner, a zaposlenima poželjan poslodavac. Vrijednosti na kojima temeljimo naš uspjeh su kvaliteta, stručnost, povjerenje te dugogodišnje iskustvo. Biti vodeća tvrtka u projektiranju, izgradnji i održavanju hidrograđevinskih objekata na području djelovanja Krapinsko-zagorske županije, te dijelu Zagrebačke županije. Postati tvrtka koja će biti prepoznatljiva po aktivnostima usmjerenim na očuvanje i zaštitu čistog i zdravog okoliša.

 

Strategija – u skladu s postojećim zakonskim regulativama i drugim važećim aktima za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo u potpunosti ispuniti zahtjeve naručitelja odnosno investitora te poduzimati mjere za otklanjanje eventualnih pritužbi i reklamacija, optimiziranje svih poslova s ciljem postizanja što efikasnije usluge i korištenje resursa te primjena potrebnih edukacija i kontrole kvalitete, edukacija zaposlenika stalan je zadatak, a temelji se na činjenici da su ljudi najznačajniju resurs, a njihovo znanje najveća vrijednost tvrtke, odabir dobavljača i kooperanata na osnovu provedenih ocjenjivanja prema definiranim kriterijima koji osiguravaju kvalitetu naših usluga, održavati sustav upravljanja kvalitetom na nivou koji stvara sve preduvjete za kvalitetno izvršavanje naših obveza, te stalnim praćenjem, mjerenjem i analiziranjem poduzimati potrebne akcije, da po kvaliteti naših radova budemo među prvima na tržištu, održavati sustav upravljanja zaštitom okoliša na nivou koji stvara sve preduvjete za zaštitu okoliša s jasnim ciljem smanjenja negativnom utjecaja, kroz definiranje objektivnih, preciznih, mjerljivih ciljeva i programa za smanjenje negativnog utjecaja, garancija uspješne budućnosti: povećanje vrijednosti poduzeća (zadržati stečeni ugled i povjerenje) povećanjem kreativnosti zaposlenih i porastom njihovih motivacija i općeg angažmana radi održavanja poduzetničkog duha koji prevladava u tvrtki.

 

Povijest tvrtke

Značajni događaji i datumi:

 • 3. kolovoza 1952. održana osnivačka Skupština Vodne zajednice Krapina
 • 26. travnja 1954. dobivena uporabna dozvola za objekte u Kupljenovu, te dozvola za rad mehaničke i bravarske radionice
 • 31. listopada 1957. osnovana Općinska vodna zajednica Zaprešić
 • 01. srpnja 1975. osnovana Samoupravna vodoprivredba interesna zajednica (SVIZ) “Krapina – Sutla”
 • 10. ožujka 1976. Vodna zajednica postaje Vodoprivredno poduzeće “Krapina – Sutla” sa sjedištem u Zagrebu
 • 31. prosinca 1980. tvrtka postaje Organizacija udruženog rada (OOUR) Vodoprivreda Zagorje
 • 1990. ukinuto djelovanje SVIZ – a “Krapina – Sutla”
 • 02. travnja 1991. organizira se Javno poduzeće “Zagorje” Zagreb
 • 05. travnja 1993. mijenja se naziv i sjednište tvrtke – Javno vodoprivredno poduzeće “Zagorje”, Klanjec
 • 01. siječnja 1996. ukidaju se javna vodoprivredna poduzeća, osniva se VGI za slivno područje Krapina – Sutla sa sjedištem u Zagrebu
 • 02. veljače 2000. započinje rad VGI Krapina – Sutla u novoizgrađenoj zgradi – sjedište u Velikom Trgovišću (Žeinci)
 • 14. srpnja 2000. usklađuje se status tvrtke sa Zakonom o trgovačkim društvima – što je i današnji naziv tvrtke: “Vodoprivreda – Zagorje” d.o.o. za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, Klanjec, Milčićeva 8
 • Vodoprivreda – Zagorje društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo dobiva novu upravu Društva i vlasničku strukturu te djeluje u sastavu BMD grupe.